Pakia tea

Pakia tea's Blog

Hailing Port:  Vienna, Austria

Captain: Tom Puchner

Destination:  La Paz, Mexico

Distance to Destination:  91.0 nm

Pakia tea traveled:  0.0nm in  5 days