Pakia tea

Pakia tea's Blog

Hailing Port:  Vienna, Austria

Captain: Tom Puchner

Destination:  Puerto Penasco, Mexico

Distance to Destination:  1285 nm

Pakia tea traveled:  21nm in  5 days